Ягеллонський Університет в Кракові

  • Address:
    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
    м. Краків, Польща
  • Офіційний веб-сайт:
    http://www.uj.edu.pl/

Ягеллонський Університет – прадавній учбовий заклад в Польщі і один із старих університетів в Європі. Указ про його основу був виданий 12 травня 1364 року польським королем Казимиром Великим. Studium generale – як тоді називали університет – складався з трьох факультетів: вільних мистецтв, медичних і юридичних наук. За життя короля-фундатора працювали тільки два перших факультети. Після його смерті учбовий заклад перестав існувати.

Ягеллонский університет вважається одним з кращих вищих учбових закладів в Польщі. Займає також високе місце в європейських рейтингах і являється одним з двох польських ВНЗ, які в даний момент включені в”Шанхайський рейтинг”, що порівнює кращі вищі учбові заклади Світу.

Свою репутацію у світі Університет вибудовує шляхом зміцнення рівня розпізнавальності учбового закладу, як дослідницького центру, розвитку міжнародної співпраці і академічного обміну. Має мережу міжнародних угод і стипендіальних програм. У 2014 році в Ягеллонском університеті здійснювалися 124 проекти, у рамках яких було налагоджено співпрацю з 405 зарубіжними науковими установами.

Навчання в Ягеллонському Університеті можливе на 14 факультетах:

– Факультет Права та Адміністрації
– Факультет Міжнародних Відносин і Політичних Наук
– Історичний факультет
– Факультет Фізики, Астрономії та Прикладної Математики
– Факультет Математики та Інформатики
– Факультет Біохімії, Біофізики та Біотехнології
– Факультет Біології та Наук про Землю
– Хімічний факультет
– Медичний факультет
– Факультет Науки про Здоров’я
– Факультет Управління та Соціальної Комунікації
– Факультет Польської Філології
– Факультет Філології
– Факультет Філософії
– Факультет Географії і Геології
– Фармацевтичний факультет

 

Вартість навчання польською мовою
Реєстраційний внесок до ВНЗ – 75 PLN.

Спецільність Вартість за рік
За 1 рік навчання За 2-3 рік навчання
Адміністрація – в процесі навчання студент набуває вміння користуватись загальними знаннями з області суспільних наук, особливо наук про право, про адміністрацію,також основними економічними знаннями. 7000 PLN 6000 PLN
Права інтелектуальної власності та нові медіа – це творці об’єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. 8400 PLN 7400 PLN
Американістика – сукупність дисциплін, спрямованих на вивчення США. 5000 PLN 4000 PLN
Національна безпека – вчить до розв’язування проблем, спричинених всілякими загрозами. Студенти у відповідний спосіб готові до роботи в різних службах і установах, що займаються проблематикою безпеки і оборонності. 10000 PLN 10000 PLN
Европеістика – область наукового знання, запропонована багатьма вищими учбовими закладами Європи, зосереджена на поточному розвитку європейської інтеграції. 6000 PLN 6000 PLN
Культурознавство міжнародне – це наука, яка вивчає специфіку розвитку матеріальної та духовної культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному періоді, їх взаємозв ‘язки та взаємовпливи. 4000 PLN 4000 PLN
Міжнародна міграція – називається переміщення працездатного населення із одних країн в інші терміном більше ніж на один рік, викликане причинами економічного, політичного чи іншого характеру. 5000 PLN 4000 PLN
Міжнародні відносини – навчання уможливлює здобуття вмінь розуміти міжнародні звіти, які складаються між державами і міжнародними організаціями у глобалізованому світі. 10000 PLN 10000 PLN
Політологія – соціально-гуманітарна наука про політику, її роль і
функції в житті суспільства, зокрема, про її теорію, сутність,  форми та
методи діяльності суб’єктів політики та закономірності.
10000 PLN 10000 PLN
Міжкультурні відносини – це наука, про природу і структуру розвитку моральних норм і принципів, а також – це взаємовідносини між людьми у житті. 4000 PLN 4000 PLN
Азіатський напрямок – сукупність дисциплін, спрямованих на вивчення Азії. 8000 PLN 8000 PLN
Археологія – наука, що висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам’яток кам’яної, мідної (бронзової), залізної доби і пізніших часів. 8800 PLN 8000 PLN
Культурна антропологія – наука про культуру як сукупність матеріальних об’єктів, ідей, цінностей, уявлень і моделей поведінки у всіх формах її прояву і на всіх історичних етапах розвитку. 6000 PLN 6000 PLN
Історія – наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій. 8800 PLN 8000 PLN
Мистецтвознавство – гуманітарні науки, що вивчають закономірності функціонування мистецтва, поєднують у собі історію і теорію мистецтва, а також художню критику. 7400 PLN 7400 PLN
Іудейство – релігійний, національний і етичний світогляд, що сформувався у єврейського народу, одна з прадавніх монотеїстичних релігій людства і найдревніша з існуючих по теперішній час. 8800 PLN 8000 PLN
Музиканство – мистецтво організації музичних звуків, насамперед в часовій (ритмічній), звуковисотній та тембровій шкалі. 8800 PLN 8000 PLN
Охорона культурних цінностей – сукупність принципів і норм міжнародного права, які становлять галузь цієї системи права і регулюють відносини між його суб’єктами у сфері охорони і використання культурних цінностей. 8800 PLN 8000 PLN
Астрономія – одна з найдавніших наук, що включає спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери. 6600 PLN 6000 PLN
Фізика – природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії
та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами.
6600 PLN 6000 PLN
Інформатика – підготовка до впровадження, експлуатації, а також оцінки інформатичних систем в промислових і торгових підприємствах, фінансових і публічних установах, ведення власної господарської діяльності в Інтернеті. 6600 PLN 6000 PLN
Сучасні матеріали і нанотехнології – сукупність прийомів і методів, які застосовуються при вивченні, проектуванні, виробництві та використанні наноструктур, пристроїв і систем, що включають цілеспрямований контроль і модифікацію форми. 6600 PLN 6000 PLN
Математика – у сфері просторових відношень (землеміряння — геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл. 6000 PLN 6000 PLN
Аналітична інформатика – основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. 6000 PLN 6000 PLN
Комп’ютерна математика – математики, спрямованої на вирішення прикладних задач (математичний аналіз , багатовимірний аналіз, лінійна алгебра, алгебра, теорія ймовірностей, диференціальні рівняння, комплексний аналіз); 6000 PLN 6000 PLN
Біохімія – наука про хімічний склад організмів, їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах. 2780 PLN 2780 PLN
Біотехнологія – це комплекс фундаментальних і прикладних наук, спрямованих на одержання і використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їхньої життєдіяльності: амінокислот, вітамінів, антибіотиків та ін. 3160 PLN 3160 PLN
Біологія – система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, взаємини, систематику, поширення на Землі. 3800 PLN 3800 PLN
Географія наука, що вивчає географічну оболонку Землі її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв’язки між природним середовищем і діяльністю людини. 3800 PLN 3800 PLN
Нейробіологія – наука, що вивчає пристрій, функціонування, розвиток, генетику, біохімію, фізіологію, і патологію нервової системи. 7600 PLN 7600 PLN
Хімія – одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями. 6000 PLN 6000 PLN
Медична хімія – розділ хімії, що охоплює дослідження хімічного механізму дії ліків на молекулярному рівні, а також розробку (дизайн) та синтез ліків. 6000 PLN 6000 PLN
Охорона навколишнього середовища – під охороною навколишнього середовища розуміють сукупність державних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі. 6000 PLN 6000 PLN
Дієтологія – ціллю є навчити студентів основних наук в напряму: хімії, загальної біохімії і продовольства, анатомії і фізіології людини, мікробіології, генетики,
для отримання знань, ціленаправлених на харчування здорової людини і хворого.
16000 PLN 16000 PLN
Фізіотерапія – складова фізичної реабілітації, область медицини, що вивчає
фізіологічну дію природних, штучних та фізичних факторів, а також розробляє методи їхнього лікувального профілактичного застосування.
5000 PLN 5000 PLN
Медсестринська справа – кваліфікація, яка готує студентів дo: медсестр хворої і неповноцінної особи , розпізнання і оцінки проблем хворого в різній хворобливій ситуаці, а також лікувальних процедур, зорієнтованих на збереження і укріплення здоров’я, і профілактики хвороб та оздоровчої освіти. 5000 PLN 5000 PLN
Акушерство – наука про фізіологічні та патологічні процеси, що відбуваються в організмі жінки в зв’язку з вагітністю, під час пологів, а також в післяпологовий період. 5000 PLN 5000 PLN
Служба медичної допомоги – це професіонал, у повній мірі готовий до роботи в професії медичного рятувальника у рамках системи Державної рятувальної Медичної Служби: лікарняних відділів порятунків, спеціалізованих і основних комплексів рятувальної медичної служби. 5000 PLN 5000 PLN
Журналістика – робота на посаді журналіста-фахівця public relations, в справах внутрішньої і зовнішньої комунікації, прес-секретаря або також радника у справах контактів з медіа установи, фірм і організації. 8200 PLN 8200 PLN
Економіка – наука про використання різноманітних обмежених ресурсів, а також питання виробництва, збуту, розподілу та споживання товарів та послуг. 8200 PLN 8200 PLN
Електронна обробка даних – комплекс взаємопов’язаних методів і засобів збору та обробки даних, необхідних для організації управління об’єктами та вирішення проблем автоматизованим способом. 8200 PLN 8200 PLN
Кінознавство і медіа – це наука, що намагається теоретично пояснити та обґрунтувати твір кіномистецтва, тобто кінофільм. 8200 PLN 8200 PLN
Соціальна політика – комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад. 8200 PLN 8200 PLN
Польська філологія – сукупність гуманітарних наук: мовознавства,
літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо.
7400 PLN 7400 PLN
Філологія класична – сукупність гуманітарних наук: мовознавства,
літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо.
6000 PLN 6000 PLN
Неофілологія – наука, що вивчає не старі, класичні і нові мови й літератури народів середньовічної та сучасної Європи . 4500 PLN 4500 PLN
Філософія – дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу. 6000 PLN 6000 PLN
Когнітивна наука – міждисциплінарний науковий напрям, що об’єднує теорію пізнання, когнітивну психологію, нейрофізіологію, когнітивну
лінгвістику і теорію штучного інтелекту.
6000 PLN 6000 PLN
Культурознавство – це наука, яка вивчає специфіку розвитку матеріальної та духовної культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному періоді, їх взаємозв ‘язки та взаємовпливи. 6000 PLN 6000 PLN
Педагогіка – місією педагогічних навчань є освіта професіоналів, що володіють
знаннями, професійними вміннями , а також створення нових завдань в сфері
місцевої освітньої політики в галузі виховання.
4500 PLN 4500 PLN
Релігієзнавство – комплекс наукових академічних дисциплін, що вивчають суспільну природу релігії — її історію, розвиток та місце в культурі та соціумі, типологію та таке інше. 4500 PLN 4500 PLN
Соціологія – наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. 8000 PLN 8000 PLN
Психологія – наука, що вивчає психічні явища та поведінку людини. 8600 PLN 8600 PLN
Фармація – комплекс науково-практичних дисциплін, які вивчають проблеми створення, безпеки, дослідження, зберігання, виготовлення, та пошуку природних джерел лікарських субстанцій. 15000 PLN 15000 PLN
Mayak