Ченстоховський Політехнічний Університет

  • Address:
    Politechnika Częstochowska
    м. Ченстохова, Польша
  • Офіційний веб-сайт:
    https://www.pcz.pl/

Ченстоховський Політехнічний Університет є державною установою та одним з найстарших і найбільших вищих навчальних закладів в регіоні. Інститут зі своєю понад 60-річною історією
органічно вписався в структуру Ченстохови, головним чином, завдяки своїм вихованцям, які в значній мірі поповнюють собою кадри висококласних фахівців в промисловості і економіці, а також керують життям міста.

Ченстоховський Політехнічний Університет навчає своїх студентів на високому рівні, випускники Університету, а це більше 71 000 людей готових до вирішення нових завдань, який ставить перед ними розвиток науково-технічного прогресу.

На шести факультетах Ченстоховського Політехнічного Інституту працюють майже 800 викладачів. Всі факультети мають повноваження для присвоєння кандидатського ступеня (в 11 наукових дисциплінах), а 5 з них, також повноваження для одержання ступеня доктора наук.

Навчальний заклад здійснює безліч форм діяльності на міжнародних форумах. Серед інших реалізує спільні науково-дослідні та дидактичні програми із зарубіжними партнерами в рамках фінансованих проектів, головним чином, з коштів Європейського Союзу.

Співробітники Університету беруть активну участь в світових дослідженнях, представляючи свої досягнення на закордонних конференціях і симпозіумах.

Ченстоховський Політехнічний Університет розширює свою дидактичну пропозицію для тих, хто хоче навчатися англійською мовою як для зарубіжної молоді, так і для поляків які володіють іноземними мовами.

Навчання в Ченстоховському Політехнічному Університеті можливе на 6 факультетах:

– Будівельний факультет
– Електротехнічний факультет
– Факультет Інженерної Механіки та Інформатики
– Факультет Інженерії Виробництва та Технології Матеріалів
– Факультет Інфраструктури та Охорони Середовища
– Факультет Менеджменту

 Реєстраційний внесок у ВНЗ – 85 PLN

Спеціальність Вартість за рік
Стаціонар Заочно
Будівництво – галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси. 1000Є 1000Є
Будівництво з використанням технології ВІМ 1000Є 1000Є
Електротехніка – галузь науки і техніки, пов’язана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів. 1000Є 1000Є
Автоматизація та робо-техніка – прикладна наука, що опікується проектуванням, розробкою, будівництвом, експлуатацією та використанням роботів, а також комп’ютерних систем для їх контролю. 1000Є 1000Є
Електроніка та телекомунікація – сферою професійної діяльності є область теорії передачі і прийому сигналів, теорії радіозв’язку, проектування, управління і надійності  автоматизованих  систем,  комп’ютерних систем, організації телекомунікаційної галузі,  інформаційної  безпеки,  менеджменту і  маркетингу. 1000Є 1000Є
Інформатика (факультет інженерної механіки та інформатики) – теоретична та прикладна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності. 1000Є 1000Є
Машинобудування – це наукова дисципліна про загальні методи дослідження будови, кінематики і динаміки механізмів і машин та про наукові основи їх проектування. 1000Є 1000Є
Мехатронікагалузь науки і техніки, заснована на синергетичному об’єднанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами. 1000Є
Математиканаука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини і обчислень для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл. 1000Є
Енергетика – сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують
енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії.
1000Є 1000Є
Біомедична інженерія – галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки і матеріалів. 1000Є
Металургія – наука, техніка і галузь промисловості, які пов’язані з одержанням
металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей.
1000Є 1000Є
Матеріалознавство – міждисциплінарна галузь науки, яка вивчає залежність між хімічним складом, будовою і властивостями матеріалів, а також впливом на їх будову і властивості теплових, хімічних, електромагнітних та інших факторів. 1000Є 1000Є
Технічна фізика – випускник має можливість працевлаштування на підприємствах, де виробляються або використовуються лазерні та оптичні системи і пристрої, а також в науково-дослідних фірмах і установах, що займаються лазерною технікою та оптичними методами вимірювання. 1000Є 1000Є
Техніка безпеки – система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. 1000Є 1000Є
Біомедична інженерія (факультет інженерії виробництва та технології матеріалів) – галузь  науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки і матеріалів. 1000Є 1000Є
Хімічна інженерія і технологія – прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів, що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом. 1000Є 1000Є
Безпека і охорона праці – умови праці на об’єктах матеріального виробництва, зокрема  промисловості,  транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. 1000Є 1000Є
Управління і технологія виробництва – можуть класифікуватись або за певною галуззю виробництва, або за конкретними матеріалами та способами їх отримання чи оброблення. 1000Є 1000Є
Технологія скла і кераміки – розробка фізико-хімічних основ формування жаростійких покриттів захисної дії по металам на основі скла, емалей та тугоплавких сполук. 1000Є
Створення інновацій у виробничих процесах це узагальнення системи знань, через яку створюються ідеї, що у подальшому впроваджуються у вигляді комерціалізації або системи змін, які поширюються через нові товари, послуги або процеси, які здатні задовольнити потреби на якісно новому рівні. 1000Є
Ливарне виробництво – технологічний процес виготовлення виливків, що полягає в заповненні ливарної форми розплавленим матеріалом і подальшій обробці отриманих після твердіння виробів. 1000Є
Енергетика (факультет інфраструктури та охорони середовища) – сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії. 1000Є
Біотехнологія – це комплекс фундаментальних і прикладних наук, технічних засобів, спрямованих на одержання і використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їхньої життєдіяльності. 1000Є
Інженерія навколишнього середовища – навчання на цьому напрямку приготовлюють фахівців в області природничих і технічних наук, підготовлених для проектування, виготовлення і експлуатації інженерних споруд. 1000Є 1000Є
Мережі та інсталяції в житлових і промислових об’єктах – об’єднання
однорідних об’єктів, яке приносить правила поведінки всередині і ззовні мережі, вимагає правил використання одиниць мережі та всієї мережі.
1000Є
Технології та устаткування Wellness і SPA 1000Є
Моніторинг і управління навколишнім середовищем – комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль за станом та тенденціями  розвитку  природних, техногенних та суспільних процесів. 1000Є
Менеджмент – це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. 1000Є 1000Є
Менеджмент громадського харчування та харчової промисловості – студенти отримують знання і навики управління ресторанним бізнесом, вивчають технології обслуговування гостей на підприємстві громадського харчування. 1000Є 1000Є
Управління якістю та продукцією – скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості. 1000Є 1000Є
Ділова англійська мова 1000Є
Безпека і охорона праці (факультет менеджменту) – умови праці на об’єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. 1000Є 1000Є
Фінанси та бух. облік – дають теоретичні і практичні знання,вміння ведення  бухгалтерії  і фінансів в  підприємстві, також обслуговування фінансово-бухгалтерських програм. 1000Є 1000Є
Землевпорядкування – це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних утворень, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. 1000Є 1000Є
Туризм та відпочинок – програма навчання сконструйована так, щоб випускник напрямку  володів  знаннями, вміннями і компетенціями, що дозволяють мати професійну кар’єру не тільки в туристичному і рекреаційному бізнесі, але також на посадах, пов’язаних з управлінням туризму і рекреацією в державній
і самоврядній адміністрації.
1000Є 1000Є
Логістика – галузь або функція в корпорації, завданням якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення виробництва та продажу. 1000Є 1000Є
Дизайн та управління проектами – область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. 1000Є 1000Є
Інформатика – теоретична та прикладна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності. 1000Є 1000Є
Mayak