Сілезький Університет в Катовіце

  • Address:
    Uniwersytet Śląski w Katowicach
    м. Катовіце, Польща
  • Офіційний веб-сайт:
    https://www.us.edu.pl/

Сілезький Університет – один з найбільших і найдинамічніших польських вузів, який виник в “бурхливому” 1968 року. Сілезький Університет має домінуючий вклад в зміну країни вугілля і сталі, що безперервно триває в країні знань, яких багатством є поглинаючий розум, утворений через добрі сілезькі ВНЗ. Після сорока років існування Сілезький Університет став тим “вогнем культури” випромінюючим на ціле суспільство сілезької землі, чого прагнули ті, які мріяли про його утворення.

Сілезький Університет є простором, в якому стикаються з собою традиція і сучасність. Сучасність пов’язується із способом мислення і функціонування : підняттям навчання і досліджень про характер. Є то також що раз більш активне міжнародне співробітництво, стисла взаємодія з економікою, інноваційність і відкритість на нові технології, вразливість на умови ринку роботи, що змінюються. ВНЗ розвивається, зміцнюючи дидактичний потенціал і розбудовуючи інфраструктуру.

Сілезький Університет в Катовіце є одним з найбільших ВНЗ в Польщі. Складається він з 12 факультетів. Сілезький Університет пропонує понад 70 напрямів навчання і понад 200 спеціальностей. ВНЗ навчає майже 28 000 студентів. Всі напрями охоплені є Європейською Системою Трансферу Пунктів (ECTS), що уможливлює безперешкодний міжнародний обмін студентів, в рамках програми Erasmus. Університет склав понад 600 угод із зарубіжними партнерами, завдяки яким реалізовує багато наукових проектів, а також програми міжнародного обміну студентів і працівників.

Навчання в Сілезькому Університеті можливе на 12 факультетах:
– Артистичний факультет
– Факультет Біології і Охорони Середовища
– Факультет Етноголії і Наук про Освіту
– Філологічний факультет
– Факультет Інформатики і Науки про Матеріали
– Факультет Математики, Фізики і Хімії
– Факультет Науки по Землю
– Факультет Суспільний Наук
– Факультет Педагогіки і Психології
– Факультет Права і Адміністрації
– Факультет Радіо і Телебачення ім. К. Кешловського
– Факультет Теології

Реєстраційний внесок у ВНЗ – 150 PLN

 

Спеціальність Вартість за рік
Стаціонар Заочно
Державне управління – є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави.

1600Є

1600Є
Організування дозвілля і культурна освіта 1800Є
Арт-терапія –  це вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві та творчості. 2200Є
Національна і міжнародна безпека – вчить до розв’язування проблем, спричинених всілякими загрозами. Студенти у відповідний спосіб готові до роботи в різних службах і установах, що займаються
проблематикою безпеки і оборонності.
1600Є 1600Є
Біофізика – галузь науки, яка вивчає живу природу через фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життєдіяльність, відтворення життя на всіх рівнях. 2600Є
Біологія – система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли. 2600Є
Біотехнологія – міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. З розвитком біотехнології пов’язують вирішення глобальних проблем людства. 2800Є
Хімія – одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями. 2600Є
Філософське консультування і коучинг – це мистецтво створення, за допомогою бесіди й поведінки, середовища, яке полегшує рух людини до бажаних цілей, так, щоб воно приносило задоволення. 2000Є 2000Є
Консалтинг й історично-інформаційне брокерство –  це брокерські фірми, контори, представництва, асоціації, які створені для спільного надання посередницьких послуг при проведенні торгових, біржових операцій. 2800Є
Політичний і соціальний консалтинг – одна зі сфер застосування технологій зв’язків з громадськістю, що полягає у наданні професійної допомоги політикам-практикам у вирішенні ними певних політичних завдань. 1600Є 1600Є
Журналістика і суспільна комунікація – робота на посаді журналіста фахівець public relations, фахівця в справах внутрішньої і зовнішньої комунікації, прес-секретаря або також радника у
справах контактів з медіа установи, фірм і організації.
1600Є 1600Є
Художня освіта у галузі образотворчого мистецтва –невід’ємною частиною навчальної програми є підготовка до викладацької професії в початковій школі, в тому числі практика психології, педагогіки, методологія голосу тощо. 2200Є 2200Є
Художня освіта у галузі музики – випускник отримає основну і педагогічну підготовку з предмету музики в початковій школі, володітиме знаннями та навичками, необхідними для керівництва хоровими колективами. 2200Є 2200Є
Еконофізика – застосування методології теоретичної фізики для моделювання і дослідження економічних процесів. Базується на аналогії між рівняннями, що застосовуються в економіці, і рівняннями окремих фізичних процесів. 2200Є
Етнологія і культурна антропологія – наука про культуру як сукупність матеріальних об’єктів, ідей, цінностей, уявлень і моделей поведінки у всіх формах її прояву і на всіх історичних етапах розвитку. 2200Є
Філологія (англійська, германська, класична, словянська, іспанська, французька, російська, італійська) – сукупність гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо. 2000Є
Філософія – дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу. 1600Є 1600Є
Фізика – природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. 2600Є
Медична фізика – сучасний напрямок науки й техніки, що вирішує медичні завдання, пов’язані з розробкою фізичних основ методів лікування, діагностики і створення апаратури, фізичної за конструкцією та медичної за прикладним застосуванням. 2800Є
Технічна фізика – головною метою навчання є ознайомлення студентів з експерементальною фізикою, а також її теоретичними основами, розуміння принципів роботи і конструкції сучасного дослідницького, прикладного обладнання в різних галузях науки і техніки. 2800Є
Геофізика – комплекс наук про фізичні властивості Землі й фізичні процеси, які відбуваються в атмосфері, гідросфері та літосфері під впливом внутрішніх сил Землі й космічних тіл. 2600Є
Географія – наука, що вивчає географічну оболонку Землі її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв’язки між природним середовищем і діяльністю людини. 2200Є 2200Є
Геологія – комплекс наук про тверду оболонку Землі, її будову, речовинний склад, рухи та історію розвитку а також, процеси, що її створили. 2600Є
Прикладна геологія – об’єднує практичні галузі геології : геологію корисних
копалини, гідрогеологію, інженерну геологію, геологію нафтопромислу, копальневу геологію і т. д.
2200Є
Графіка (5 років) – вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору. 2600Є 2600Є
Історія – наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій. 1600Є 1600Є
Історія мистецтва – розділ мистецтвознавства, який вивчає процес розвитку мистецтв з часів їх появи до наших днів. 2200Є 2200Є
Наукова інформація і бібліотекознавство – документовані чи публічно оголошувані відомості про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської і проектно-технологічної. 2000Є 2000Є
Інформатика в установах е-суспільствах – це організаційний соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 1800Є
Інфоматика – теоретична та прикладна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності. 2600Є 2600Є
Прикладна інформатика – науковий напрямок, який об’єднує інформатику, обчислювальну техніку та автоматизацію. 1600Є
Біомедична інженерія – галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки і матеріалів. 2800Є
Інженерія матеріалів – галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства. 2800Є
Екологічна інженерія –  розділ прикладної екології, який розглядає цілеспрямовані виробничі дії, що грунтуються на екологічних підходах. 2200Є
Когнітивістика – міждисциплінарний науковий напрям, що об’єднує теорію пізнання, когнітивну психологію, нейрофізіологію, когнітивну лінгвістику і теорію штучного інтелекту. 2200Є 2200Є
Реклама і кризова комунікація 1800Є 1800Є
Культурознавство – це наука, яка вивчає специфіку розвитку матеріальної та духовної культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному періоді, їх взаємозв ‘язки та взаємовпливи. 2200Є 2200Є
Культура медіа – сукупність інформаційно-комунікаційних засобів, що функціонують у суспільстві, знакових систем, елементів культури комунікації, збирання, виробництва, передачі та аналізу інформації. 2000Є 2000Є
Живопис та інтердисциплінарні проекти – вид пластичного мистецтва, створення зорових образів за допомогою фарб, нанесених на будь-яку поверхню: натягнуте на раму полотно, папір, поверхню стін, посуд тощо. 2600Є
Математика – наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини і обчислень для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл. 2000Є 2000Є
Мехатроніка – галузь науки і техніки, заснована на синергетичномуоб’єднанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами. 2800Є
Медітераністика 2000Є
Міжнародні полоністичні дослідження 1600Є
Науки про родину – призначене для людей, чиї інтереси і кар’єрні плани включають виявлення проблем, пов’язаних із сімейним життям та набуттям навичок для їх вирішення. 1600Є 1600Є
Охорона навколишнього середовища – система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. 2600Є
Олігофренопедагогіка і арт-терапія – галузь педагогіки та дефектології, яка вивчає методики викладання та навчання розумово відсталих дітей. Спеціаліст олігофренопедагог, використовуючи досягнення та розроблені спеціальні навчальні програми. 1600Є 1600Є
Організація кіно- і телевиробництва – фахівці в цій галузі працюють в установах виробництва фільмів, телевізійних станціях, компаніях, що створюють кіно- та телепродукцію, мистецьких, рекламних агенствах. 5000Є 5000Є
Філологія польська – сукупність гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам’яток. 1600Є 1600Є
Спеціальна педагогіка – це теорія та практика спеціальної з відхиленнями у психічному чи фізичному розвиткові, для яких освіта у звичайних педагогічних умовах та за допомогою загальнопедагогічних методів і засобів є ускладненим чи взагалі неможливим. 1800Є 1800Є
Педагогіка – наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини — про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання. 1600Є 1600Є
Політологія – соціально-гуманітарна наука про політику, її роль і функції в житті суспільства, зокрема, про її теорію, функції політичної системи та влади, функції і характер держави. 1600Є 1600Є
Соціальна робота – галузь наукових знань, академічна дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню. 1600Є 1600Є
Правознавство (5років) – це наука, яка вивчає право як систему соціальних та суспільних норм, також вивчає правові форми організації діяльності держави та політичної системи суспільства загалом. 1600Є 1600Є
Проектування ігор і віртувального простору 2600Є
Підприємництво – самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку. 1600Є 1600Є
Психологія (5 років) – наука, що вивчає психічні явища та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах. 2000Є 2000Є
Режисерія – постановник вистави, кінофільму, естрадно-концертної програми, циркового спектаклю. 8400Є
Соціологія – наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. 2000Є 2000Є
Письменницька майстерність 1600Є
Хімічна технологія – прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів, що відбуваються за участю хімічних перетворень  технічно, економічно та соціально доцільним шляхом. 2800Є
Теологія (5 років) – вчення, предметом пізнання якого є Бог і все, що з ним пов’язано. 1600Є 1600Є
Історичний туризм – один з різновидів туризму, в якому Інтернет служить головним або єдиним засобом пересування туриста. 2000Є 2000Є
Управління персоналом – систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу. 1600Є 1600Є
Mayak