Сілезький Політехнічний Університет в Глівіцах

  • Address:
    Politechnika Śląska w Gliwicach
    м. Глівіце, Польща
  • Офіційний веб-сайт:
    https://www.polsl.pl/

Сілезький Політехнічний Університет то найстаріший технічний ВНЗ в регіоні і один з найбільших в країні. Виник в 1945 році як науково-дидактичний Університет для найбільш промислової області в Польщі і водночас для одного з більш індустріалізованих просторів в Європі – Верхньої Сілезії. Протягом 70 років до теперішнього функціонування являє істотну установу суспільного життя і запевняє особливу роль, укорінену в регіоні.

У 15 факультетах, колегії і науково-дидактичному центрі Політехнічного Сілезького Університету – що супроводжуються майже 60 напрямками навчань і близько 200 спеціальностями, охоплюючих цілу сферу інженерської діяльності. Крім технічних напрямів у ВНЗ можна також вивчати адміністрацію, бізнесову аналітику, математику, соціологію і управління, в тому управління проектами, а також філологію і педагогіку. Одинадцять відділів і науково-дидактичний центр знаходяться в Глівіце, два відділи функціонують в Катовіце і два в Забжу, завдяки чому Політехнічний Сілезький Університет обіймає своїм науково-дидактичним впливом значний простір сілезького воєводства.

Багата дидактична пропозиція і висока якість навчання сприяють тому, що Політехнічний Сілезький Університет від років належить до стислої передової групи польських технічних вузів, про що свідчать високі місця в рейтингах вищих шкіл. Свою сильну позицію підтверджує науковим і дидактичним доробком видатних спеціалістів, також численними успіхами за загальнопольською і міжнародною шкалою. Навчання на Політехнічному Сілезькому Університеті, це шанс на співробітництво з багатьма фірмами, які охоче працевлаштовують випускників вузу.

Навчання в Сілезькому Політехнічному Університеті в Глівіцах можливе на 15 факультетах:

– Факультет Архітектури
– Факультет Автоматики, Електроніки і Інформатики
– Факультет Будівництва
– Хімічний факультет
– Електричний факультет
– Факультет Геології і Видобувна галузь
– Факультет Біомедичної Інженерії
– Факультет Матеріальної і Металургійної Інженерії
– Факультет Енергетики і Інженерії Середовища
– Факультет Математики
– Факультет Механічно-Технологічний
– Факультет Організації і Управління
– Факультет Транспорту
– Інститут Фізики
– Колегія Суспільних Наук і Філології

Реєстраційний внесок у ВНЗ на спеціальність Архітектура – 40Є
Реєстраційний внесок у ВНЗ на інші спеціальності – 20Є

Спеціальність Вартість за семестр
Стаціонар Заочно
Архітектура – істотною метою навчання є розвиток необхідної креативності до інтенсивної  проектної  діяльності, а також у формі господарської діяльності. 1600Є
Внутрішня архітектура – передбачає підготовку до незалежного архітектурного проектування інтер’єру будь-яких житлових і громадських будівель, дає можливість навчитися техніці презентації включно з останніми версіями спеціалізованих комп’ютерних програм.  

1400Є

 

Будівництво – галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси. 2100Є 2100Є
Підземне будівництво 1350Є
Біотехнологія – міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. 1200Є
Хіміяодна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких  молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями. 1350Є
Інженерія і промислова апаратура – дисципліна, яка займається проектуванням, поліпшенням і дослідженням інтегрованих систем, що складаються з людей, грошових коштів, знань і інформації. 1100Є 1100Є
Хімічна технологіяприкладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів, що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом. 1350Є
Електроніка і телекомунікація – сферою професійної діяльності є область теорії передачі і прийому сигналів, теорії радіозв’язку, проектування, управління і надійності автоматизованих систем та комп’ютерних систем. 1200Є 1200Є
Електротехніка – галузь науки і техніки, пов’язана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів. 1100Є 1100Є
Енергетика сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії. 1100Є 1100Є
Інформатика – теоретична та прикладна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності. 1100Є 1100Є
Мехатронікагалузь науки і техніки, заснована на синергетичному об’єднанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами. 1100Є 1600Є
Автоматика і промислова інформатика – галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини. 1100Є 1100Є
Економіка мінеральною сировиною – полягає в поданні та засвоєнні студентами теоретичних проблем та загальних закономірностей функціонування мінерально-сировинної бази як однієї з матеріальних основ суспільного виробництва. 1100Є 1100Є
Геологія і видобувна галузь – комплекс наук про тверду оболонку Землі, її будову, речовинний склад, рухи та історію розвитку а також, процеси, що її створили. 1100Є 1100Є
Інженерія безпеки – випускник підготовлений до роботи в службі безпеки та гігієни праці у кожному секторі економіки, органах державної адміністрації та місцевого самоврядування. 1100Є 1100Є
Біомедична інженерія – галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки і матеріалів. 1100Є 1400Є
Промислова інформатика 1100Є
Інженерія матеріалугалузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства. 1100Є 1600Є
Інженерія продукції – характеризується високим рівнем відповідної
підготовки, знання організації виробничого процесу, вміння оцінювати вплив виробничих рішень на функціонування всього підприємства і бажаних економічно-фінансових результатів діяльності.
1100Є
Управління і інженерія продукції – характеризується високим рівнем
відповідної підготовки, знання організації виробничого процесу, вміння оцінювати вплив виробничих рішень на функціонування всього підприємства.
850Є 850Є
Інженерія середовищанавчання на цьому напрямку приготовлюють фахівців в області природничих і технічних наук, підготовлених для проектування, виготовлення і експлуатації інженерних споруд. 1100Є 1100Є
Механіка і будова машин – це наукова дисципліна про загальні методи дослідження будови, кінематики і динаміки механізмів і машин та про наукові основи їх проектування. 1100Є 1600Є
Математиканаука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини і обчислень для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл. 1100Є 1100Є
Автоматика і робо-техніка – прикладна наука, що опікується проектуванням, розробкою, будівництвом, експлуатацією та використанням роботів, а також комп’ютерних систем для їх контролю та сенсорного зворотного . 1200Є 1200Є
Інформатика, застосовувана з комп’ютерною наукою про матеріали 1100Є
Нанотехнологія і технологія процесів матеріалів – сукупність прийомів і методів, які застосовуються при вивченні, проектуванні, виробництві та використанні наноструктур, пристроїв і систем, що включають цілеспрямований контроль і модифікацію форми та розміру. 1600Є 1600Є
Адміністрація – в процесі навчання студент набуває вміння користуватись загальними  знаннями з області с успільних наук, особливо наук про право, про адміністрацію,також основними економічними знаннями. 850Є 850Є
Аналітика бізнесова – процес перетворення даних в інформацію, тобто у нові знання, які можуть бути використані для збільшення ефективності та конкурентноздатності підприємства. 850Є 850Є
Логістика – галузь або функція в корпорації, завданням якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення виробництва та продажу. 850Є 850Є
Соціологіянаука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. 850Є 850Є
Управління – метода управлінської діяльності, основана на виділенні найважливіших у даний період завдань, на здійснення яких спрямовуються головні зусилля керуючої організації. 850Є 850Є
Управління проектами – область діяльності, в ході якої визначаються і досягаються чіткі  цілі  проекту  при  балансуванні між об’ємом робіт, ресурсами, часом, якістю і рисками. 850Є 850Є
Транспорт – студенти цього напрямку будуть вивчати правила функціонування транспорту та готові працювати в одиницях експлуатації автомобільного, залізничного та повітряного транспорту. 1100Є 1100Є
Залізничний транспорт – вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. 1100Є 1100Є
Mayak